Polityka prywatności

1. Administratorem Twoich danych osobowych jest Paulina Potoczek prowadząca działalność gospodarczą pod firmą MATIN by Paula Cas Paulina Potoczek, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, województwo Podlaskie, NIP 5423109072, REGON 361885088, dalej zwany: „Administrator”.
2. We wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz kontaktować się z Administratorem pisemnie, listownie na adres Administratora MATIN by Paula Cas Paulina Potoczek, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok, adres e-mail: [email protected]
3. Dane osobowe przetwarzamy zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dalej: RODO, tj.

  1. art. 6 sek. 1 lit. b) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, a także marketingu własnych towarów i usług.
  2. art. 6 sek. 1 lit. c) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, w szczególności obowiązków sprawozdawczości podatkowej i finansowej;
  3. art. 6 sek. 1 lit. f) RODO – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora, w szczególności: umożliwienia wymiany informacji niezbędnych do wykonania umowy, a także ustalenia, dochodzenia, obrony roszczeń oraz marketingu bezpośredniego naszych usług i produktów.

4. Administrator, za pośrednictwem Serwisu oraz innych form komunikacji zbiera i przetwarza wyszczególnione poniżej dane osobowe Użytkowników przekazywane podczas procesów rejestracji w Serwisie: imię, nazwisko, adres zamieszkania, adres e-mail, numer telefonu.
5. Przetwarzanie Państwa danych osobowych pozwala nam na świadczenie usług m. in. realizowanie zamówień, kontakt związany z wykonaniem umowy, a także przesyłanie informacji marketingowych, w tym newslettera.
6. Pozyskane od Państwa dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym je w naszym imieniu, mowa tu o biurach rachunkowych, kancelariach prawniczych, a także o podmiotach świadczących dla nas usługi IT, usługi kurierskie, przewoźnikach, spedytorach oraz dostawcach elektronicznych usług płatniczych.
7. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres trwania umowy oraz na czas zgodny z obowiązującymi przepisami z uwzględnieniem przedawnienia roszczeń oraz zobowiązań podatkowych.
8. Dane osobowe na przetwarzanie, których wyrazili Państwo zgodę będą przechowywane do czasu cofnięcia przez Państwa zgody.
9. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:

  1. Prawo do wglądu i zmiany danych osobowych;
  2. Prawo do żądania niezwłocznego usunięcia danych osobowych („prawo do zapomnienia”);
  3. Prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;
  4. Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych ze względu na Państwa szczególną sytuację lub wobec przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego;
  5. Prawo do przenoszenia danych;
  6. Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych:

Urząd Ochrony Danych Osobowych
Ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Fax. 22 531 03 01
e-mail: [email protected]

10. Administrator Państwa danych osobowych zobowiązuje się do dołożenia starań w celu zachowania należytego zabezpieczenia Państwa danych osobowych.
11. Podanie przez Państwa Danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do zawarcia i realizacji umowy.
12. W sprawach nieuregulowanych regulaminem zastosowanie mają postanowienia Kodeksu cywilnego i odpowiednich ustaw prawa polskiego, a także prawa Unii Europejskiej, w szczególności RODO (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE).