Regulamin

§I. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy regulamin określa warunki sprzedaży, dostawy, zwrotu oraz reklamacji towarów w sklepie internetowym pod adresem www.matin.pl prowadzonym przez firmę:

MATIN by Paula Cas Paulina Potoczek
Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6
15-111 Białystok
NIP 5423109072
REGON 361885088

2. Regulamin został sporządzony w oparciu o obowiązujące przepisy prawa: Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. z 1964 Nr 16 poz. 93 ze zm.);ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144 poz. 104 ze zm.); ustawa z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. z 2000 r. Nr 22 poz. 271 ze zm.); ustawa z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. z 2002 r. Nr 141 poz. 1176); ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926): dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z dnia 25 października 2011 r. w sprawie praw konsumentów, tzw. „Dyrektywa konsumencka”.
3. Warunkiem korzystania z usług sklepu internetowego jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacja. Składając zamówienie Klient akceptuje treść regulaminu oraz politykę prywatności.

Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia posiadają następującą definicje:
1. Cena – ceny Produktów są podawane w PLN brutto. Cena Produktu nie zawiera Ceny Przesyłki. Sklep www.MATIN.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach Produktów oraz przeprowadzania i odwoływania wszelkiego rodzaju akcji promocyjnych i wyprzedaży zgodnie z obowiązującymi przepisami. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia zamówienia przez Kupującego. Na zakupiony w sklepie internetowym towar wystawiany jest paragon bądź na życzenie klienta – faktura.
2. Dane osobowe – Informacje, które są podawane w trakcie wprowadzania zamówienia celem jego wysyłki. Dane osobowe przetwarzane przez Właściciela sklepu zgodnie z art. 23 ust.1 pkt 3,4 i 5 Ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych, przetwarzane są jedynie w celach realizacji wysyłkowej sprzedaży produktów. Właściciel sklepu gwarantuje realizację uprawnień wynikających z wyżej wymienionej ustawy, tzn. umożliwia wgląd do własnych danych osobowych i ich poprawienie lub usunięcie.
3. Kod rabatowy – ciąg znaków podawany przez Zamawiającego w trakcie składania Zamówienia przy użyciu Koszyka, pozwalający na obniżenie Ceny Towaru znajdującej się w Koszyku o kwotę wynikającą z wartości Kodu rabatowego. Kody rabatowe nie sumują się. Zamawiający może otrzymać Kod rabatowy od Sprzedawcy.
4. Sklep – sklep internetowy prowadzony Sprzedawcę pod adresem internetowym: www.MATIN.pl, umożliwiający składanie i przyjmowanie zamówień na prezentowane produkty.
5. Sprzedawca – Paulina Potoczek prowadząca działalność gospodarczą, pod nazwą MATIN by Paula Cas Paulina Potoczek, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6 15-111 Białystok NIP 542 310 9072 REGON 361885088
6. Kupujący – osoba fizyczna, dokonująca zakupów w www.MATIN.pl niezwiązanych bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
7. Konsument – klient będący konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
8. Strony – Sprzedawca i Kupujący.
9. Koszyk – elektroniczny formularz udostępniony przez Sprzedawcę, za pomocą którego Zamawiający dokonuje Zamówień.
10. Koszt dostawy – opłaty za dostawę Towaru do Zamawiającego.
11. Płatność – czynność polegająca na zapłacie, w sposób określony w niniejszym Regulaminie, wskazanej ceny Towaru oraz Kosztów dostawy.
12. Gwarancja – dobrowolne zobowiązanie przedsiębiorcy udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia kupującego w przypadku, gdy towar konsumpcyjny nie ma właściwości określonych w tym oświadczeniu. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za wadliwy towar.
13. Newsletter – należy przez to rozumieć usługę polegającą na okresowym udostępnianiu, w formie wiadomości e-mail, za zgodą odbiorcy treści informacji handlowych i promocyjnych przygotowanych przez sprzedawcę. 
14. Dni robocze – należy przez to rozumieć dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
15. Zamówienie – oświadczenie Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.
16. Zamówienie indywidualne – zamówienie według specyfikacji dostarczonej przez Klienta.
17. Formularz zamówień – druk interaktywny dostępny w Sklepie, umożliwiający Klientowi złożenie Zamówienia.
18. Regulamin – niniejszy dokument.
19. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej, fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
20. Rękojmia – tryb (podstawa prawna) dochodzenia odpowiedzialności od sprzedawcy (przedsiębiorcy) w związku z ujawnioną wadą fizyczną (niezgodnością z umową) lub prawną zakupionego towaru konsumpcyjnego.

§II. Informacje ogólne

1. Przed rozpoczęciem korzystania ze Sklepu, Klient powinien zapoznać się z treścią Regulaminu Sklepu.
2. Wszystkie Produkty oferowane na stronie Sklepu są nowe, wolne od wad prawnych, oraz posiadają legalne źródło pochodzenia i są wyprodukowane w Polsce.
3. Oferta i ceny ważne są do wyczerpania zapasów. 
4. Aktualna informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności dostępna jest po dokonaniu przez klienta wyboru sposobu dostawy Towaru oraz formy płatności, przed złożeniem ostatecznego Zamówienia.
5. Ceny w Sklepie są podane w polskich złotych PLN i są cenami brutto (uwzględniają podatek VAT). Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za Produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe), o której Klient jest informowany na stronach Sklepu w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia woli związania się Umową Sprzedaży.
6. Sprzedawca realizuje Zamówienia na terytorium Polski oraz innych krajów UE.
7. Adres Sprzedawcy do korespondencji, zgłaszanie pisemnych reklamacji Towaru oraz wysyłanie zwrotów:
MATIN BY PAULA CAS, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6 15-111 Białystok
8. Adres e-mail przeznaczony do kontaktu ze Sprzedawcą w sprawie zamówień detalicznych: [email protected]
9. Adres e-mail przeznaczony do kontaktu ze Sprzedawcą w sprawie zamówień hurtowych: [email protected]
10. Klient może porozumieć się ze Sprzedawcą również poprzez kontakt telefoniczny od poniedziałku do piątku w godzinach 10-17 pod numerem telefonu Sprzedawcy: +48 692 662 736
11. Numer rachunku bankowego sprzedawcy: PKO BP 65 1020 1332 0000 1002 0965 7703
12. Wymagania techniczne: do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są: 

 1. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetowa,
 2. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),
 3. włączona obsługa plików cookies.

§III. Warunki sprzedaży Towaru

1.Warunkiem złożenia zamówienia w sklepie internetowym www.MATIN.pl jest kompletne i prawidłowe wypełnienie przez Kupującego Formularza Zamówienia znajdującego się na stronie sklepu internetowego www.MATIN.pl.
2. Zamówienia przyjmowane są 24 godziny na dobę, przez 7 dni w tygodniu.
3. W celu złożenia zamówienia należy wybrać produkt, następnie wybrać rozmiar i dodać Towar do Koszyka, zastosować ewentualny kupon rabatowy, kliknąć w przycisk „Przejdź do kasy”, wypełnić Formularz Zamówienia, wpisując prawidłowe dane i adres niezbędne do wysyłki Towaru, wybrać metodę płatności, zaakceptować Regulamin oraz kliknąć w przycisk „Kupuję i płacę”.
4. Zamówienia w sklepie www.MATIN.pl składane są za pomocą przycisku „Kupuję i płacę”. Wybranie tego przycisku jest równoznaczne z zawarciem umowy.
5. Przed zawarciem Umowy, Klientowi przedstawione jest podsumowanie zamówienia w formie „Twojego Zamówienia”, w którym widoczne jest zdjęcie zamawianego produktu, nazwa produktu, wybrany rozmiar, wybrany przewoźnik przesyłek, koszt wysyłki oraz łączna kwota do zapłaty.
6. Sprzedawca przystępuje do realizacji zamówienia po otrzymaniu od operatora systemu płatności potwierdzenia wpłaty za zamówienie.
7. Sprzedawca umożliwia kupującemu zapłatę za zamówiony towar poprzez możliwość wyboru następujących płaności:

 1. Płatność BLIK, karta płatnicza, przelew elektroniczny poprzez zewnętrzny system płatności imoje, obsługiwany przez firmę ING Bank Śląski S.A. z siedzibą w Katowicach.
 2. Przelew tradycyjny – wybierając przelew tradycyjny należy zapłacić za zamówienie przelewem bankowym na konto Sprzedawcy PKO BP 65 1020 1332 0000 1002 0965 7703. W tytule przelewu należy podać: imię i nazwisko oraz numer zamówienia. Jeżeli Kupujący w ciągu 7 dni nie uiści należnej kwoty, zamówienie zostanie anulowane. Jest to jednoznaczne z rozwiązaniem Umowy sprzedaży. Kupujący otrzyma od Sprzedawcy wiadomość e-mail z informacją o powyższym.

8. W Sklepie www.MATIN.pl istnieje możliwość zamówienia produktu według specyfikacji dostarczonej przez Klienta. Jeżeli produkt ma zostać wykonany według indywidualnych wymiarów Klienta, powinien on dostarczyć Sprzedawcy wszelkie informacje niezbędne do wykonania produktu pod jego wymiary. Koszt indywidualnego zamówienia będzie wówczas wyższy o 30% od ceny towaru w standardowym wymiarze. Termin realizacji tego typu zamówień może być wydłużony i jest ustalany indywidualnie z Klientem.

§IV Warunki dostawy i odbioru towaru

1. Standardowy, przewidywany czas dostawy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podawany jest w Sklepie przy opisie każdego produktu. Ze względu na specyfikację i trudność wykonania produktu, termin ten jest ustalany przez Sprzedawcę indywidualnie do każdego produktu z osobna. W każdym przypadku Sklep dokłada wszelkich starań, żeby termin ten był możliwie jak najkrótszy i nie przekroczył 10 dni roboczych od rozpoczęcia realizacji zamówienia.
2. W przypadku zamówień indywidualnych, ze względu na czas potrzebny do wytworzenia produktu, termin realizacji ustalany jest indywidualnie z Klientem.
3. Każdorazowo Kupujący informowany jest o terminie dostawy.
4. W przypadku gdy sklep nie może zrealizować zamówienia, Kupujący zostanie o tym natychmiast poinformowany. W takiej sytuacji uiszczona przez Kupującego kwota zostanie niezwłocznie zwrócona mu w całości.
5. Wysyłka odbywa się zawsze w dni robocze za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD
6. Dostawa Towaru odbywa się na terenie Polski oraz na terenie innych państw UE.
7. Na terenie Polski dostawa jest bezpłatna.
8. W przypadku dostawy Towaru na terenie innych państw UE koszt dostawy wynosi 100PLN i jest on wskazywany klientowi w trakcie składania Zamówienia.
9. Aktualna informacja o kosztach dostawy i sposobach płatności dostępna jest po dokonaniu przez Klienta wyboru sposobu dostawy Towaru oraz formy płatności jeszcze przed złożeniem Zamówienia.

§V Odstąpienie od umowy

1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie 14 dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.).
2. W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie 14 dni.
3. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.
3. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Konsument wszedł w posiadanie, lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik wskazana przez Konsumenta wejdzie w posiadanie Towaru.
3. Umowa wskazuje dzień świadczenia usługi.
4. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
5. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Konsument jest zobowiązany poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji jednoznacznym oświadczeniem wysłanym pocztą elektroniczną na adres: [email protected] lub pocztą tradycyjną na adres: MATIN by Paula Cas Paulina Potoczek, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6 15-111 Białystok.
4. Oświadczenie można złożyć również w formie formularza, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe. 
5. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi lub wskazanej przez niego osobie innej niż przewoźnik.
6. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
7. Konsument otrzyma drogą elektroniczną potwierdzenie przyjęcia zwrotu.

§V Skutki odstąpienia od Umowy

1. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.
2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.
3. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty wysyłki, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
4. Konsument powinien zwrócić Towar w stanie nienaruszonym, posiadającym wszystkie oryginalne metki i fabrycznie zamocowane zabezpieczenia metek.
5. Konsument odsyła Towar na adres do zwrotów: MATIN by Paula Cas, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.
6. Konsument ponosi koszty zwrotu Towaru.
7. Sprzedawca nie przyjmuje paczek oraz przesyłek kurierskich wysłanych na koszt adresata oraz wysłanych za pobraniem.
8. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Towaru wynikające z niewłaściwego korzystania z Towaru w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia jego charakteru, cech i funkcjonowania.
9. Sprzedawca zapewnia, że sprzedawane przez niego Towary w Sklepie są wyłącznie nowe i nigdy wcześniej nie były używane.
10. W przypadku uszkodzenia zwracanego Towaru lub używania go w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Towaru, może stać się on bezwartościowy, nienadający się do ponownej sprzedaży. Oznacza to, że wartość przedmiotu, za który odpowiada Konsument zostanie obniżona o 100% zapłaconej przez Kupującego ceny.

§VI Ograniczenia prawa odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy: 

 1. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,
 2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu,
 3. w które przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,
 4. o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy,
 5. w którym cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którym Sprzedawca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od Umowy,
 6. w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami.

§VI Reklamacja i gwarancja

1. Umową Sprzedaży objęte są Produkty wolne od wad fizycznych i prawnych.
2. Towary sprzedawane w Sklepie są objęte gwarancją producenta.
3. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Kupującemu Produkt wolny od wad fizycznych i prawnych.
4. Istotą wady fizycznej Produktu jest jej niezgodność z treścią umowy. O niezgodności z umową możemy mówić w szczególności, jeżeli Produkt:

 1. nie ma właściwości, które Produkt tego rodzaju powinien mieć ze względu na cel oznaczony w umowie albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia.
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedawca zapewnił Kupującego, przedstawiając np. próbkę lub wzór.
 3. nie nadaje się do celu, o którym Kupujący poinformował Sprzedawcę przy zakupie rzeczy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej wykorzystania.
 4. została Kupującemu wydany w stanie niezupełnym.

5. Wada prawna Produktu występuje w przypadku gdy:

 1. Produkt jest obciążony prawem własności lub innym prawem przysługującym osobie trzeciej,
 2. korzystanie z Produktu jest ograniczone na mocy decyzji administracyjnoprawnej lub orzeczenia właściwego organu państwowego.

3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy towaru Kupujący ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.
4. Reklamację należy zgłosić pisemnie na adres Sprzedawcy: MATIN by Paula Cas, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok lub drogą elektroniczną na adres e-mail: [email protected]
5. W reklamacji należy zawrzeć szczegółowy opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Kupującego składającego reklamację, oraz żądanie Kupującego w związku z wadą towaru.
6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
7. Towary odsyłane w ramach procedury reklamacyjnej należy wysyłać na adres Sprzedawcy MATIN by Paula Cas, Aleja Tysiąclecia Państwa Polskiego 6, 15-111 Białystok.
8.Sprzedawca odpowiada za wady Towaru tkwiące w nim w chwili wydania lub wynikłe z okoliczności tkwiących w Towarze w chwili wydania, jeżeli wady te zostały stwierdzone przed upływem dwóch lat od wydania Towaru Kupującemu. Sprzedawca jest wówczas zobowiązany do wymiany wadliwego Towaru lub do usunięcia wady w możliwie najszybszym czasie, nie przekraczającym 14 dni od zgłoszenia przez Kupującego reklamacji.
9. Jeżeli Sprzedawca nie może zaproponować wymiany, bądź naprawy wadliwego Towaru, Kupujący uprawniony jest do żądania obniżenia Ceny, bądź odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Postanowienie nie dotyczy stosunków pomiędzy Sprzedawcą a Klientem niebędącym konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.
10. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia mechaniczne Towaru, które nie tkwiły w nim w chwili odbioru przez Kupującego.
11. Stwierdzenie mechanicznego uszkodzenia Towaru będzie stanowić podstawę do odmowy uznania reklamacji za uzasadnioną.
12. Jeżeli Kupujący w chwili odbioru Towaru, zauważa uszkodzenie opakowania Towaru lub inne niepokojące okoliczności mogące mieć wpływ na uszkodzenie Towaru, powinien w obecności przewoźnika, dostarczającego przesyłkę, dokładnie obejrzeć Towar i w przypadku stwierdzenia wady spisać odpowiedni protokół w obecności przewoźnika.
13. Przedsiębiorca dokonujący zakupu w celach niezwiązanych z prowadzoną działalnością ma prawo zgłosić wadę Sprzedającemu, czyli skorzystać z rękojmi, jeżeli wada zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od wydania rzeczy. Jest to odpowiedzialność powstająca z mocy prawa, w przypadku wystąpienia wady fizycznej, czyli niezgodności rzeczy sprzedanej z umową. W tej sytuacji przedsiębiorcy przysługują następujące żądania wobec sprzedającego:

 1. żądanie obniżenia ceny – w proporcji, w jakiej wartość rzeczy wadliwej pozostaje w stosunku do wartości rzeczy niewadliwej.
 2. prawo odstąpienia od umowy – skutkujące obowiązkiem zwrotu wzajemnie spełnionych świadczeń – uprawnienie to przysługuje jedynie w sytuacji, w której wada rzeczy jest istotna, czyli uniemożliwiająca korzystanie z niej w sposób zgodny z jej przeznaczeniem i właściwościami.
 3. żądanie naprawy.
 4. żądanie wymiany na rzecz wolną od wad.

14. Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz  http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.
15. Konsument posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

 1. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.
 2. Konsument uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.
 3. Konsument może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§VI Postanowienia końcowe

1. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem jego umieszczenia w sklepie pod adresem internetowym www.matin.pl/regulamin i obowiązuje przez czas nieokreślony.
2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn takich jak na przykład: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu.
3. Zmiany regulaminu wchodzą w życie z dniem ogłoszenia nowego regulaminu pod adresem www.matin.pl/regulamin. Zmiany regulaminu nie mają wpływu na Zamówienia złożone przez Kupującego przed dniem wejścia w życie tych zmian. Takie Zamówienia będą realizowane na dotychczasowych warunkach, które Kupujący zaakceptował przy składaniu zamówienia.
4. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do zmiany oferty Towarów, odwoływania akcji promocyjnych i programów lojalnościowych.
5. Wszelkie spory mogące powstać między Kupującym a Sprzedającym na podstawie lub w związku z zawartą na podstawie niniejszego regulaminu umową, strony będą starały się rozstrzygać polubownie. W przypadku braku porozumienia spory będzie rozstrzygał polski sąd powszechny właściwy dla Sprzedawcy.
6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych.
7. Wszystkie informacje tekstowe oraz zdjęcia produktów znajdujące się w sklepie internetowym MATIN, zarejestrowanym pod domeną www.MATIN.pl są chronione prawami autorskimi. Zabrania się ich kopiowania i rozpowszechniania, używania do celów handlowych oraz do prezentacji na innych stronach internetowych bez zgody Sprzedawcy.